Termene și condiții de utilizare a funcției de plasează comandă si plata

Termene și Condiții de utilizare a funcției de comandă și plată a serviciilor medicale în cadrul site-ului

Funcția de comandă și plată de servicilor medicale este pusă la dispoziția oricărui utilizator al site-ului, în cadrul secțiunii din site purtând denumirea  Shop Online,  în vederea plasării unor comenzi constând în una sau mai multe servicii medicale, respectiv pachete de servicii medicale și efectuării plăților corespunzătoare comenzilor plasate, în considerarea Termenelor și Condițiilor prezentate în cele ce urmează.

I. Definiții

I.1. Funcția de comandă și plată a serviciilor medicale (denumită în cele ce urmează ”Funcția de comandă și plată”) – funcție disponibilă în cadrul site-ului prin care se pune la dispoziția utilizatorului posibilitatea de a comanda și a plăti serviciile medicale selectate din portofoliul Perfect Estetic Clinic S.R.L. (”Clinica Pogany”), disponibile în cadrul funcției, cât și de a selecta efectuarea programărilor, după caz, conform informațiilor prezentate în cadrul Secțiunii Shop Online; comanda și plata serviciilor medicale selectate de către utilizator se vor realiza conform Termenelor și Condițiilor prezentate mai jos.

I.2.  Serviciile medicale disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată – serviciile medicale din cadrul portofoliului Clinica Pogany care pot fi adăugate în Coșul meu  și plătite prin intermediul Funcției de comandă și plată din cadrul site-ului, semnalizate în mod corespunzător la momentul plasării comenzii. Nu toate serviciile medicale incluse în portofoliul Clinica Pogany sunt acoperite de Funcția de comandă și plată, unele putând fi comandate și plătite doar la recepția Clinici Pogany.

I.3. Contract – acordul de voința dintre Titular (Clinica Pogany) și Utilizator conform condițiilor prevăzute la Termene și Condiții;

I.4. Termen de executare a Contractului – termenul de 30 de zile calendaristice înăuntrul căruia utilizatorul trebuie să se prezinte la recepția Clinici Pogany. Termenul de executare a Contractului începe să curgă de la momentul transmiterii către utilizator a mesajului de confirmare a plății.

I.5.  Utilizatorul Funcţiei de comandă şi plată de servicii medicale în cadrul Site-ului (”Utilizatorul”) – persoana care utilizează funcția disponibilă în cadrul Site-ului pentru a comanda și plăti online serviciile medicale din portofoliul Clinica Pogany, disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată.

II. Mecanismul funcției de comandă și plată

II.1. Prin utilizarea funcției de comandă și plată, utilizatorul site-ului poate selecta, din portofoliul pus la dispoziție în cadrul Secțiunii „Servicii și tarife”, una sau mai multe servicii disponibile în cadrul Funcției de comandă și plată pe care dorește să le comande, prin adăugarea fiecărui serviciu selectat în Coșul meu cu ajutorul butonului ”Adăugă în Coșul meu” / pictograma reprezentând Coșul de cumpărături dispus în dreptul fiecărui serviciu disponibil în cadrul Funcției de comandă și plată.

II.2. Toate selecțiile realizate conform prevederilor art. II.1. de mai sus vor fi incluse în Lista de servicii ce va fi afișată utilizatorului prin selectarea butonului reprezentând ”Coșul” dispus în cadrul interfeței online. Lista de servicii disponibilă în cadrul Coșului va cuprinde informații cu privire la: denumirea serviciilor selectate, prețul aferent fiecărui serviciu practicat la nivelul Clinicii Pogany la momentul plasării comenzii și prețul total al comenzii exprimat în lei.

Comenzile plasate în mediul online pot face obiectul unor reduceri de preț, care vor fi comunicate în mod corespunzător pe site

II.3. În vederea plasării comenzii cu privire la serviciile selectate, Utilizatorului  i se vor solicita următoarele date: nume, prenume, cod numeric personal (CNP), adresa de domiciliu și adresă de e-mail. Pentru plasarea cu succes a comenzii, Utilizatorul are obligația să  confirme ca acceptă  prezentul document, reprezentând Termenii și Condițiile de accesare a funcției de comandă si plata din cadrul site-ului Clinica Pogany, precum și să confirme că a citit și a înțeles Politica de confidențialitate.

II.4. Ulterior introducerii datelor solicitate conform dispozițiilor art. II.3. de mai sus, Utilizatorul va plasa comanda cu privire la serviciile selectate din portofoliul disponibil în cadrul Funcției de comandă și plată prin selectarea opțiunii ”Continuă cu plata”.

II.5. Selectarea opțiunii ”Continuă cu plata” este urmată de transmiterea către Utilizator a unei confirmări de comandă, prin e-mail. Contractul dintre Titular și Utilizator se încheie la momentul transmiterii confirmării comenzii prin e-mail de către Titular, si se transimte la adresa de email furnizata de Utilizator conform art. II.3. de mai sus.

II.6. Confirmarea comenzii transmisă prin e-mail va cuprinde principalele elemente ale Contractului încheiat între Titular și Utilizator cu privire la serviciile selectate și comandate de către acesta din urmă, precum și un exemplar în format electronic al acestor Termene și Condiții de utilizare a funcției de Comandă și plată. Totodată, e-mail-ul de confirmare a comenzii transmis de către Titular va cuprinde mențiuni exprese cu privire la Termenul de executare a Contractului de către Utilizator, precum și consecințele nerespectării acestui termen.

II.7. Ulterior plasării comenzii și primirii confirmării de comandă, Utilizatorul va selecta opțiunea ”Plătește” afișată în cadrul interfeței online pentru a efectua plata sumei de bani aferentă serviciului/serviciilor selectate din portfoliul disponibil în cadrul Funcției de comandă și plată. Opțiunea ”Plătește” se va activa în cadrul interfeței online odată cu transmiterea către Utilizator a e-mail-ului de confirmare conform dispozițiilor art. II.5 de mai sus, fără a presupune ca Utilizatorul să părăsească interfața online.

II.8. Efectuarea plății corespunzătoare serviciului/serviciilor comandate se poate realiza în cadrul site-ului prin utilizarea unui card bancar acceptat de procesatorul de plăți Netopia-payments.com: Visa, Mastercard, Discover, American Express, JCB, Wright Express, Carte Blanche & Diner’s Club. (pentru mai multe informatii puteți accesa site-ul: (https://www.mobilpay.ro/ro/faq-merchant/card). Pentru finalizarea tranzacției în cadrul platformei online spre care Utilizatorul este redirecționat în vederea efectuării plății – către serviciul electronic al procesatorului de plăți – https://secure.mobilpay.ro/ – Utilizatorul trebuie să introducă toate datele necesare autorizării tranzacției, așa cum acestea sunt solicitate în cadrul platformei procesatorului de plăți. Ulterior, Utilizatorul va trebui să completeze, din motive de securitate datele cu caracter personal solicitate de procesatorul de plăți precum si pentru emiterea facturari, astfel: adresă, număr de telefon, adresă de e-mail. Aceste date nu sunt prelucrate în nici un fel de către Titular. Pentru mai multe detalii privind prelucrările de date  efectuate de către procesatorul de plăți vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate a acestuia.

II.9. Procesarea cu succes a plății – confirmată într-o primă etapă de procesatorul de plăți – este urmată de transmiterea de către Titular a unui mesaj electronic de confirmare a procesării plății către Utilizator, care va conține numărul atribuit comenzii  (acesta trebuie păstrat și prezentat la recepția Clinicii Pogany în vederea efectuării serviciului/serviciilor contractate de către Utilizator), alte informații esențiale privind comanda, mențiuni exprese cu privire la Termenul de executare a Contractului de către Utilizator, precum și consecințele nerespectării acestui termen.

III. Rezoluțiunea Contractului de către Titular

III.1. În ipoteza în care Utilizatorul nu respectă Termenul de executare a Contractului, respectiv nu se prezintă la recepția Clinicii Pogany în vederea efectuării serviciilor comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată în termen de 14 de zile de la momentul transmiterii către Utilizator a mesajului de confirmare a plății, Contractul se consideră reziliat de drept, fără a fi necesară îndeplinirea unor alte formalități de către Titular, inclusiv fără punere în întârziere sau intervenția instanțelor de judecată sau a altor organe jurisdicționale.

Ca efect al rezilierii de drept, Titularul nu mai este obligat sa efectueze serviciile comandate prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

III.2. Prezenta Secțiune reprezintă un Pact comisoriu pentru activarea căruia se impune o neexecutare culpabilă, imputabilă din partea Utilizatorului.

III.3. În cazul rezilierii de drept a Contractului prin activarea Pactului comisoriu, suma plătită de către Utilizator la momentul utilizării Funcției de comandă și plată online va fi reținută de către Titular și nu va fi restituită Utilizatorului decât dacă acesta solicită restituirea în mod expres în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data rezoluțiunii de drept menționată la punctul III.1., prezenta constituind clauză penală.

III.4. În cazul în care Utilizatorul solicită restituirea sumei de bani, conform articolului III.3. de mai sus, acesta va formula o cerere scrisa care va conține cel puțin urmatoarele: numele, prenumele utilizatorului, numărul de comandă. În acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de contact https://www.clinicapogany/contact/.

III. 5. Urmare solicitarii prevazute mai sus, Titularul va rambursa Utilizatorului suma achitată pentru serviciilor comandate în termen de cel mult 30 zile de la data solicitarii.

IV. Dreptul utilizatorului de a se retrage din Contract

IV.1. Utilizatorul are dreptul de a se retrage din Contract, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la momentul primirii de către utilizator a mesajului de confirmare a procesării plății, împreună cu informații esențiale privind comanda serviciilor contractate prin utilizarea Funcției de comandă și plată. Acest drept poate fi exercitat numai in cazul neefectuării serviciilor contracte prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

IV.2. Pentru a își exercita dreptul de retragere, Utilizatorul va transmite în atenția Titularului, anterior expirării termenului de 14 zile referit la punctul IV.1. mai sus, o declarație neechivocă cu privire la exercitarea dreptului de retragere care va conține cel puțin numele, prenumele utilizatorului, numărul de comandă. În acest sens, Utilizatorul va utiliza adresa de contact https://www.clinicapogany.ro/contact/.

IV.3. Urmare a exercitării dreptului de retragere de către utilizator, Titularul va rambursa Utilizatorului suma achitată pentru serviciile contractate în termen de cel mult 30 zile de la data la care declarația neechivocă a utilizatorului de exercitare a dreptului de retragere a fost comunicată în atenția sa.

V. Forța majoră

V.1. Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare si stingere a obligațiilor ce incumbă Titularului în baza Contractului încheiat cu Utilizatorul cu privire la serviciile contractate de acesta din urmă în cadrul site-ului prin utilizarea Funcției de comandă și plată.

V.2. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din aceste Termene și Condiții de utilizare a Funcției de comandă și plată, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

V.3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea contractului, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

VI. Reclamații și litigii

Aceste Termene și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, Utilizatorul va putea sa depună reclamații către office@clinicapogany.ro prin completarea și transmiterea formularului de contact disponibil la https://www.clinicapogany.ro/contact/, pentru a se ajunge la o intelegere amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

VII. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea tuturor datelor furnizate de dumneavoastră în vederea prestării serviciului Plata Online, se realizează în conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibilă la:  https://www.magazin-online.clinicapogany.ro/politica-de-confidentialitate/

Prin UTILIZAREA FUNCȚIEI DE PLASEAZĂ COMANDA ȘI PLATĂ vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor TERMENE ȘI CONDIȚII: ”DEFINIȚII”, ”MECANISMUL FUNCȚIEI DE COMANDĂ ȘI PLATĂ”, ”REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI DE CĂTRE TITULAR”, INCLUSIV ART. III.4 INSTITUIND O CLAUZĂ PENALĂ, ”DREPTUL UTILIZATORULUI DE A SE RETRAGE DIN CONTRACT”, ”FORȚA MAJORĂ”, ”RECLAMAȚII ȘI LITIGII”.

Prezentele Termene si conditii de utilizare a functiei de palseaza comanda sunt aplicabile incepand cu data de 24.11.2022.